22 Nisan 2024 Pazartesi
MENÜ
SON YAZILAR

DİNİ KONULARLA İLGİLİ YAZILAR

DİNÎ KONULARLA İLGİLİ YAZILAR       

Bismillahirrahmanirrahim (Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla)

Rabbimiz; biz Müslümanlardan:

*Kur’an’ı okumamızı,*Okuduğumuz Kur’an’ı anlamaya gayret etmemizi ve anlamamızı,    *Anladıklarımızla amel etmemizi yani hayatımıza tatbik etmemizi, *Bu vesileyle de başkalarına iyi örnek olmamızı, Emir ve tavsiye etmektedir. Bu emrin sadece belli bir kesime değil, bütün müslümanlara yönelik olduğuna da işaret etmek isterim

Bunun için her Müslümanın, önce birden fazla meali mukayeseli olarak okuması ve daha sonra da tefsir okumasının gerekli ve hatta zorunlu olduğunu söylemek mümkündür. Ancak bu konuda herkese yönelik bir tek yol ve yöntemin olduğu da söylenemez. Herkes, kendine uygun olan yol ve yöntemi seçip uygulayabilir. Örnek olarak, namazlarda okunan kısa sûrelerin ve yapılan duaların manâlarını öğrenerek işe başlamak bu yollardan birisi olabilir. 

Namazlarda, Kur’an’ın sadece belli bazı kısa sûre ve kısa âyetlerini okumak mümkün olduğu gibi, daha fazlasını bilenlerin Kur’an’ın bütün sûre ve âyetlerinden bazılarını seçerek okumaları da mümkündür. Yani; illa şu sûrelerin şu âyetleri okunmalıdır diye bir tahdit ve kısıtlama söz konusu değildir. Ancak; namazların her rekatında Fatiha Sûresinin mutlaka okunması gerektiğini de dikkatinize sunmak isterim. Bu çalışmada, Fatiha’ya ilave olarak 14 kısa Sûre seçilmiş olup, buna benzer diğer kısa Sûrelerin de seçilerek namazlarda okunması mümkündür. Bu çalışmamız üç bölümde toplanmıştır:

A) NAMAZLARDA OKUNAN KISA SURELERDEN BAZILARI

B) NAMAZLARDA YAPILAN BAZI DUALARIN MANÂLARI

C) SÛRELERİN (MUSHAF-İNİŞ VE ALFABETİK) SIRALARI

 

A) NAMAZLARDA OKUNAN KISA SÛRELERDEN BAZILARI :    

NOT:1 Ayracın solundaki rakam Mushaf’taki sıralamayı, ayracın sağındaki rakam ise iniş (nüzûl) sırasını göstermektedir. Buna göre, Fatiha Sûresi; Mushaf’ta 1. sırada, inişte ise 5. Sıradadır ve Mekke’de inmiştir. Sûrelerin Mushaf’taki sıralarında tam bir mutabakat olmasına rağmen, iniş sıraları konusunda bazı farklı görüşler vardır. Biz bu çalışmamızda Süleyman Ateş’in iniş sıralamasını benimsedik. Buna göre iniş sırası olarak 1-89ncu sûrelerin Mekkî ve iniş sırası olarak 90-114ncü sûrelerin ise Medenî oldukları kabul edilmiştir.

NOT:2 Sûrelerin ilk olarak Arapça okunuşlarına, ikinci olarak da Türkçe meallerine yer verilmiştir.

1/5 FÂTİHA SÛRESİ

(Sûrenin; Fâtihatu’l-Kitap (Kitabın Girişi) ismine ilave olarak; Ummu’l Kur’an (Kur’an’ın Anası), Ummu’l Kitab (Kitabın Anası) ve es-Seb’u’l-Mesânî (Tekrarlanan Yedili) gibi üç ismi daha vardır. Mekke’de inmiş olup, Mushafta 1nci sırada, inişte 5nci sıradadır ve 7 âyettir.)

Bismillâhirrahmânirrahiym [1]. Elhamdü lillâhi Rabbil alemiyn [2]. Er’Rahmânir’Rahiym [3]. Mâliki yevmiddiyn [4]. İyyâke na’büdü ve iyyâke neste’ıyn [5]. İhdinassırâtal’müstekıym [6]. Sırâtelleziyne en’amte aleyhim, ğayril’mağdûbi aleyhim veleddalliyn [7]. (Âmin!)

1.Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla .

2.Hamd, âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.               

3.O, Rahman ve Rahîmdir. 

4.Din gününün sahibidir.        

5.Yalnız Sana kulluk eder ve yalnız Sen’den yardım dileriz.

6-7.Bizi doğru yoluna yani nimet verdiklerinin yoluna kabul et, gazaba uğrayanların ve sapıtanların yoluna değil. (Âmin!)

95/28 TÎN SÛRESİ

(İncir dağı anlamındaki adını ilk âyetinde geçen “et-tîn” kelimesinden almaktadır. Mekke’de nazil olmuştur, Mushaf’da 95inci, inişte 28inci sıradadır ve 8 âyetti

Bismillâhirrahmânirrahiym.

Vettiyni vezzeytûni [1]. Ve tûri siyniyne [2]. Ve hâzelbeledil’emiyn [3]. Lekad halaknel’insâne fiy ahseni takviym [4]. Sümme radednâhü esfele sâfiliyn [5]. İllelleziyne âmenû ve amilüssâlihâti felehüm ecrün gayrü memnûn [6]. Femâ yükezzibüke ba’dü biddiyn [7]. Eleysallâhü biahkemilhâkimiyn [8]

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla.

1.Andolsun İncir dağına ve Zeytin dağına.                                      

(İncir dağının ve Zeytin dağının Hz. İsa’nın doğduğu ve yaşadığı Filistin’deki iki bölge olduğu sanılmaktadır)

2.Andolsun Sînâ dağına.

( Sînâ dağı, Hz. Musa’nın vahiy aldığı dağın adıdır.)

3.Andolsun bu güvenli belde Mekke şehrine ki;

(Mekke şehri ise Hz. Muhammed’in (a.s.) vahiy aldığı şehrin adıdır.)

4.Biz insanı en güzel bir şekilde yarattık.

5.-6.Sonra da onu çok âciz bir hâle getirdik. Ancak iman edip, sâlih amel işleyenler için kesintisiz bir mükâfat hazırladık.

7.Öyleyse (Ey insan); bütün bunlardan sonra sana hesap gününü yalanlatan nedir?

8.Seni hesaba çekip en adil hükmü verecek olan Allah değil midir?

97/25 KADR SÛRESİ

(Adını ilk âyette geçen “Leyleti’l-Kadr” yani “Kadir Gecesi’nden” almıştır. Kur’an, Levh-i Mahfuzdan dünya semasına Kadir Gecesinde inmiştir. Kadir Gecesi Ramazan ayındaki bir gecedir. Ramazan’ın 27nci gecesi olma ihtimalinin yüksek olduğu ifade edilmektedir. Mekke’de inmiştir ve Mushaf’da 97inci ve inişte 25inci sırada olup 5 âyettir.)

Bismillâhirrahmânirrahiym.

İnnâ enzelnâhü fî leyletilkadr [1]. Ve mâ edrâke mâ leyletülkadr [2].  Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr [3]. Tenezzelül melâiketü verrûhu fiyhâ bi’izni Rabbihim min külli emr [4]. Selâm hiye hattâ matla’ılfecr [5].

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla.

1.Biz O’nu (Kur’ân’ı) Kadir Gecesinde indirdik.

2.Kadir Gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?

3.Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır.

4.O gece melekler ve Rûh (Cebrail), Rablerinin izniyle her türlü iş için iner dururlar.

5.O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenliktir (selamettir).

99/91 ZİLZÂL SÛRESİ

(Zelzele  anlamındaki adını ilk âyetinde geçen “zilzâl” kelimesinden almaktadır. Mekke’de inmiş olup, Mushaf’da 97nci ve inişte 25inci sıradadır ve 8 âyettir.)

Bismillâhirrahmânirrahiym.

İzâ zülziletil’ardu zilzâlehâ [1]. Ve ahrecetil’ardu eskâlehâ [2]. Ve kâlel’insânü mâlehâ [3]. Yevmeizin tühaddisü ahbârahâ [4]. Bienne Rabbike evhâlehâ [5]. Yevmeizin yasdürünnâsü aştâtel liyürev amâlehüm [6]. Femel ya’mel miskâle zerretin hayrev yerah [7]. Ve mel ya’mel miskâle zerretin şerrev yerah [8].   

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla.

1.-3.Yer müthiş bir sarsıntıyla sarsıldığı, içindeki ağırlıklarını dışarı fırlatıp attığı ve insan dehşet içinde “Ne oluyor buna!” dediği zaman,

4.-5.İşte o gün Rabbinin ona bildirmesiyle, yer her şeyi bir-bir anlatacaktır.

6.O gün insanlar bölük-bölük kabirlerinden çıkacak ve dünyada yaptıkları her şey kendilerine gösterilecektir.

7.-8.Kim zerre kadar iyilik (hayır) yapmışsa onu görecek ve kim de zerre kadar kötülük (şer) yapmışsa onu görecektir.

103/13 ASR SÛRESİ

(Adını ilk âyetinde geçen “asr” kelimesinden almaktadır. Mekke’de inmiş olup, Mushaf’da 103ncü, inişte 13ncü sıradadır ve 3 âyettir.)

Bismillâhirrahmânirrahiym.

Vel’asr [1]. İnnel’insâne lefiy hüsr [2]. İllelleziyne âmenû ve amilüssâlihâti ve tevâ savbilhakkı ve tevâ savbissabr [3]Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla.

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla.

1.Asra (zamana) andolsun ki,

2.İnsan ziyandadır.

3.Ancak; iman edip sâlih amel işleyenler ve birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler bundan müstesnadır (ziyanda değildir).

105/19 FÎL SÛRESİ

(Adını ilk âyetinde geçen “ashâbil fil” kelimesinden almaktadır. Mekke’de inmiş olup, Mushaf’da 105inci ve inişte 19ncu sıradadır ve 5 âyettir.)

Bismillâhirrahmânirrahiym.

Elemtera keyfe feale Rabbüke bi ashâbil fiyl [1]. Elem yec’al keydehüm fiytadliyl [2]. Ve ersele aleyhim tayran ebâbiyl [3]. Termiyhim bi hicâretim min sicciyl [4]. Fece alehüm ke’asfim me’kûl [5].

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla.

1.Rabbinin fil ordusuna neler yaptığını görmedin mi?

2.Onların kurdukları tuzaklarını boşa çıkarmadı mı?

3.-4.Onların üzerine, pişmiş çamurdan taşlar atan sürüler halinde uçan varlıklar göndermedi mi?

5.Böylece (Rabbin), onları yenmiş ekin tarlasına çevirdi.

106/29 KUREYŞ SÛRESİ

(Adını, Kur’an’da tek bir yerde geçen ilk âyetindeki “Kureyş” kelimesinden almaktadır. Mekke’de inmiştir, Mushaf’da 106ncı ve inişte 29uncu sırada olup 4 âyettir.)

Bismillâhirrahmânirrahiym.

Li’îlâfi kureyşin [1]. Îlâfihim rıhleteş’şitai ves’sayf [2]. Fel’yâbüdû Rabbe hâzel Beyt [3]. Elleziy et’amehüm min cûiv ve âmenehüm min havf [4].

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla.

1.Kureyşin güvenliğini sağlamak için, 

2.Kış ve yaz seferlerinde onlara sağlanan güvenlik ve kolaylıklar için,

3.Onlar bu Beytin (Kâbe’nin) Rabbine kulluk etsinler.

4.O Rab ki, onları açlıktan kurtarıp doyurmuş ve korkudan emin kılmıştır.

107/17 MÂ’ÛN (ERAEYTELLEZİY) SÛRESİ

(Adını son âyetinde geçen “mâun” kelimesinden almaktadır. İlk âyetinde geçen “eraeytellezi” kelimesinden dolayı bu adla da anılmaktadır. Mekke’de inmiş olup, Mushaf’da 107nci ve inişte ise 17nci sıradadır ve 7 âyettir.)

Bismillâhirrahmânirrahiym.

Eraeytelleziy yukezzibu biddiyn [1]. Fezâlikelleziy yedu’ul yetiym [2]. Ve lâ yehuddu alâ taâmil miskiyn [3]. Feveylüllil musalliyn [4]. Elleziynehüm an salâtihim sâhûn [5]. Elleziynehüm yürâûne [6]. Ve yemneûnel mâûn [7].

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla.

1.Din gününü (mahşer gününü) yalanlayanı gördün mü?

2.-3.İşte o yetimi itip kakar ve yoksulu doyurmadığı gibi doyurmak isteyene de önayak olmaz.

4.-5.Yazıklar olsun şu ibadet edenlere ki, onlar ibadetlerinden gâfildirler.

6.-7.Onlar gösteriş yaparlar ve hayra da engel olurlar.

108/15 KEVSER SÛRESİ

(Çok hayır, bol nimet mânalarına gelen “kevser” adını ilk âyetinden almaktadır. Mekke’de nazil olmuştur, Mushaf’da 108nci ve inişte 15inci sıradadır. En kısa sûrelerden olup 3 âyettir.)

Bismillâhirrahmânirrahiym.

İnnâ a’taynâ kel’kevser. Fesallili Rabbike venhar. İnne şanıeke hüvel’ebter.

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla.

1. Şüphesiz Biz sana Kevser’i verdik.

2.O halde Rabbin için namaz kıl ve kurban kes.

3.Asıl soyu kesik olan, sana kin besleyendir.

109/18 KÂFİRÛN SÛRESİ

(Adını ilk âyetindeki “kâfirûn” kelimesinden almaktadır. Mekke’de nazil olmuştur, Mushaf’da 109ncu ve inişte 18nci sıradadır ve 6 âyettir.)

Bismillâhirrahmânirrahiym.

Kul yâ eyyühel kâfirûn [1]. Lâ â’büdü mâ tâbidûn [2]. Ve lâ entüm âbidûne mâ â’büd [3]. Ve lâ ene âbidüm mâ âbedtüm [4]. Ve lâ entüm âbidûne mâ â’büd [5]. Leküm dînüküm veliyedîn [6].

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla.

1.De ki: Ey kâfirler!

2.Sizin tapmakta olduklarınıza ben tapacak değilim.

3.Siz de benim kulluk yaptığıma kulluk yapacak değilsiniz.

4.Ben asla kulluk etmedim sizin kul olduklarınıza.

5.Siz de benim kulluk yaptığıma kulluk etmezsiniz.

6.Sizin dininiz size, benim dinim banadır.

110/114 NASR SÛRESİ

(Allah’ın “yardımı” mânasına gelen adını ilk âyetindeki “nasr” kelimesinden almaktadır. Medine’de nazil olmuştur, Mushaf’ta 110uncu, inişte ise 114ncü sıradadır, yani son inen sûredir ve 3 âyettir.)

Bismillâhirrahmânirrahiym.

İzâ câe nasrullâhi vel’feth [1]. Vera’eyten nâse yedhulûne fîydinillâhi efvâcâ [2]. Fesebbih bi hamdi Rabbike vestağfirh, innehû kâne tevvâbâ [3].

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla.

1.Allah’ın yardımı ve fetih geldiğinde,

2.İnsanların dalga-dalga Allah’ın dinine girdiğini gördüğünde,

3.Rabbine hamd ederek O’nu tesbih et, O’ndan mağfiret dile. Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir.

111/6 TEBBET (MESED) SÛRESİ

(Kahrolsun mânasına gelen adını ilk âyetindeki “tebbet” kelimesinden  almaktadır. Son âyetindeki “mesed” kelimesinden dolayı sûreye “mesed” sûresi de denilmektedir. Mekke’de nazil olmuştur, Mushaf’da 111inci ve inişte 6ncı sıradadır ve 5 âyettir.)

Bismillâhirrahmânirrahiym.

Tebbet yedâ Ebiy lehebiy ve tebbe [1]. Mâ ağnâ anhü mâlühû ve mâ keseb [2]. Seyaslâ nâran zâteleheb [3]. Vemraetühû hammâletel hatab [4]. Fiy ciydihâ hablüm mim mesed [5].

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla.

1.Ebu Leheb'in iki eli (sosyal ve ekonomik gücü) ve kendisi de kahrolsun. 2.Malı ve kazandıklarının ona hiçbir faydası olmayacaktır.

3.-5.Sonunda hem o ve hem de boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu halde odun taşıyıcı olarak karısı; alevli bir ateşe yakıt olacaklardır.

[Muhammed'in 'a.s.' öz amcası olan Abdul'uzza'nın lâkabı 'alev babası' anlamına gelen 'Ebu Leheb'dir. Ebu Leheb'in karısı olan Ümmü Cemil ise Ebu Süfyan'ın kız kardeşidir. Hem Ebu Leheb ve hem de karısı risalet öncesinde Muhammed 'a.s.'ı çok seviyor ve oğulları Utbe ve Uteybe’yi Muhammed 'a.s.'ın iki kızıyla (Rukiye ve Ümmü Gülsüm’le) evlendirmişti. Rasulullah'ın Kur'an'ı tebliğe başlaması, Ebu Leheb'in sosyal ve ekonomik gücünü sarsmaya başlayınca onların Rasulullah'a muhalefeti de artmıştır. Ebu Leheb, oğullarını Rasulullah'ın kızlarından boşatmış ve karısıyla birlikte Rasulullah’a karşı en şiddetli muhalefeti yapmıştır.]

112/22 İHLÂS SÛRESİ

(Allah tasavvurunu şirkten arındırdığı için “İhlâs” adıyla anılmaktadır. Mekke’de indirilmiş olup, Mushaf’da 112nci ve inişte 22nci sıradadır ve 4 âyyettir.)

Bismillâhirrahmânirrahiym.

Kul hüvallâhü ehad [1]. Allâhüssamed [2]. Lemyelid velem yûled [3]. Ve lem yeküllehû küfüven ehad [4].

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla.

1.De ki: O Allah’tır, tek’tir.

2.Allah Samed’dir (Herşey Kendisine muhtaç olup, Kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayandır).

3.O doğurtmamıştır ve doğurulmamıştır (Baba değildir, evlat (oğul) da değildir).

4.O’nun hiçbir dengi, eşi-benzeri yoktur.

113/20 FELAK SÛRESİ

(Adını ilk âyetindeki “felak” kelimesinden almaktadır. Mekke’de nazil olmuştur, Mushaf’da 113ncü ve inişte 20nci sıradadır ve 5 âyettir.)

Bismillâhirrahmânirrahiym.

Kul e’uzü bi Rabbil felak [1]. Min şerri mâ halak [2]. Ve min şerri gâsikın izâ ve kab [3]. Ve min şerrin neffasâti fil’ukad [4]. Ve min şerri hâsidin izâ hased [5].

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla.

1.De ki: Ben, ağaran sabahın Rabbine sığınırım;

2.-5.Yarattığı her şeyin şerrinden, kapladığında karanlığın şerrinden, düğümlere üfürenlerin şerrinden, haset edenin haset ettiği zamanki şerrinden.

114/21 NÂS SÛRESİ

(Adını ilk âyetindeki “nâs” kelimesinden almaktadır. Mekke’de nazil olmuştur ve Mushaf’da 114ncü ve sonuncu, inişte ise 21nci sıradadır ve 6 âyettir. Felak sûresiyle birlikte “Muavvizeteyn” olarak da anılmaktadır.)

Bismillâhirrahmânirrahiym.

Kul e’ûzü bi Rabbin’nâs [1]. Melikin’nâs [2]. İlâhin’nâs [3]. Min şerril vesvâsil hanâs [4]. Ellezî yüves visü fî sudûrin’nâs [5]. Minel cinneti ven’nâs [6].

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla.

1.-3.De ki: Ben insanların Rabbine, insanların melikine, insanların ilâhına sığınırım.

4.-6.İnsanlara kötü şeyler fısıldayan o sinsi vesvesecinin şerrinden ki o; insanların sinesine vesvese düşürür ve cinlerden ve insanlardan oluşur.

B) NAMAZLARDA YAPILAN BAZI DUALARIN MANÂLARI:                         

(NOT:Bu çalışmada; Abdulaziz Bayındır’ın Fıtrat Kitabı Kur’an-ı Kerim Meali, Süleyman Ateş’in Yeni İslâm İlmihali adlı eserlerinden istifade edilmiştir.)

Rabbimize yaptığımız dua ve zikirlerin manâlarını bilmemiz ve bilerek dua etmemiz son derece önemli, faydalı ve gereklidir. Bunlardan bir kısmının manâları aşağıda verilmektedir: 

*Euzübillahimineşşeytanirracîm: Taşlanan şeytanın şerrinden Allah’a sığınırım.

*Bismillahirrahmanirrahim: Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla.                  

*Lâilâhe illallâh: Allah’tan başka ilâh yoktur!                                                             

*Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne muhammeden abduhû ve rasûluh: Şehâdet ederim ki Allah’tan başka ilâh yoktur ve yine şehâdet ederim ki Muhammed (a.s.) O’nun kulu ve rasûlüdür.                                                                                         

*Allahu Ekber : Allah tek ve en büyüktür!  

*Sübhânekellâhümme ve bihamdik. Ve tebâre kesmük. Ve Teâlâ ceddük. Ve lâ ilâhe gayruk : Allahım, sana yöneldim. Ne yaparsan güzel yaparsın. Adın yücedir. Zenginliğin çok fazladır. Senden başka ilah yoktur.

*Sübhâne rabbiye’l-azîm : Pek büyük olan Rabbime boyun eğer ,kulluk ederim.

*Semiallahu limen hamideh: Allah; hamd edeni ve (Allah’ın) yaptığı her şeyi güzel yaptığını kabul eden kişiyi, işitti.

*Rabbena leke’l-hamd: Rabbimiz, hamd (övülme) yalnız Sana mahsustur.         

*Subhâne rabbiye’l-a’lâ : Pek yüce olan Rabbime boyun eğer ve kulluk ederim.

*Et-tehiyyâtu lillahi ve’s-salavâtu ve’t-tayyibât es-selâmu aleyke eyyuhe’n-nebiyyu ve rahmetullahi ve berekâtuh. Es-selâmu aleynâ ve alâ ibâdillahi’s-salihîn. Eşhedü en lâ ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh: Sürekli canlı olmak Allah’a mahsustur; bütün ibadetler ve bütün güzellikler de öyle. Selam sana ey nebi, Allah’ın rahmeti ve bereketi sana olsun. Bize ve Allah’ın bütün salih kullarına da selam olsun. Ben gözümle görmüş gibi bilirim ki, Allah’tan başka ilah yoktur. Yine gözümle görmüş gibi bilirim ki, Muhammed O’nun kulu ve elçisidir.

*Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim inneke hamîdün mecîd: Allahım! Muhammed’i ve takipçilerini destekle; tıpkı İbrahim’i ve takipçilerini desteklediğin gibi! Sen yaptığını güzel yaparsın, pek yücesin.

*Allahümme bârik alâ Muhemmedin ve alâ âli Muhammed kemâ bârekte alâ İbrahîme ve alâ âli İbrahîm inneke hamîdün mecîd: Allahım! Muhammed’i ve takipçilerini yücelt; tıpkı İbrahim’i ve takipçilerini yücelttiğin gibi. Sen yaptığını güzel yaparsın, pek yücesin.

*Rabbenâ âtina fiddünya haseneten ve fi’lâhireti haseneten ve kınâ azâbe’n-nâr: Rabbimiz! Bize bu dünyada güzellik ver, Ahirette de güzellik ver. Bizi o ateşin azabından koru!

*Rabbena’ğfir lî ve li vâlideyye ve lil mu’minîne yevme yekûmu’l-hisâb: Rabbimiz! Hesap (Mahşer) gününde beni, anamı-babamı ve bütün müminleri bağışla.

*Es-selâmu aleykum ve rahmetullah: Esenlik, güvenlik ve Allah’ın ikramı size olsun.

*Allahümme entesselam ve minkesselam tebarekte ya zelcelali ve’l-ikrâm: Allahım! Sen, esenlik ve güvenliğin kaynağısın, esenlik ve güvenlik senden gelir. Ey çok değerli ve ikramı bol Rabbim, Sen pek yücesin.

*Allâhümme innâ nesta’înuke ve nestağfiruke  ve nestehdîke ve nu’minu bike ve netûbu ileyke  ve netevekkelu aleyke ve nusnî aleyke’lhayra kullehû  neşkuruke velâ nekfuruke ve nahle’u ve netruku menyefcuruk: Allahım, biz Senden yardım dileriz, mağfiret dileriz, hidâyet dileriz. Sana inanırız. Sana şükreder, nankörlük etmeyiz. Sana isyan edeni terkederiz. Şükreder, nankörlük etmeyiz.

*Allâhümme iyyâke na’budu ve leke nusallî ve nescudu ve ileyke nes’â ve nahfidu narcû rahmeteke ve nahşâ azâbek. İnne azâbeke bi’lkuffâri mulhik : Allahım, ancak Sana ibadet ederiz, Sana namaz kılar, secde ederiz. Sana koşarız. Rahmetini umar, azabından korkarız. Muhakkak azabın kâfirlere ulaşacaktır.

*İnnâ lillâh ve innâ ileyhi râci’ûn : Biz Allah içiniz ve biz O’na döneceğiz.                      

 

 

 C) SÛRELERİN (MUSHAF-İNİŞ-ALFABETİK) SIRALARI VE ÂYET SAYILARI

   
 

Mushaf-İniş Sırası

 

 İniş-Mushaf Sırası

 

Alfabetik Sıra

 
 

M-İ

SÛRE ADI

ÂYET

 

İ-M

SÛRE ADI

ÂYET

 

SÛRE ADI

M-İ

ÂYET

 
 

SIRASI

 

SAYISI

 

SIRASI

 

SAYISI

 

 

SIRASI

SAYISI

 
 

1-5

FÂTİHA

7

 

  1-96

ALAK

19

 

ABESE

80-24

42

 
 

2-92

BAKARA

286

 

  2-68

KALEM

52

 

ÂDİYÂT

100-14

11

 
 

3-94

ÂL-İ İMRÂN

200

 

3-73

MÜZZEMMİL

20

 

AHKÂF

46-66

35

 
 

4-98

NİSÂ

176

 

4-74

MÜDDESİR

56

 

AHZÂB

33-97

73

 
 

5-110

MÂİDE

120

 

5-1

FÂTİHA

7

 

A'LÂ

87-8

19

 
 

6-55

EN'ÂM

165

 

6-111

TEBBET

5

 

ALAK

96-1

19

 
 

7-39

A'RÂF

206

 

7-81

TEKV'IR

29

 

ÂL-İ İMRÂN

3-94

200

 
 

8-93

ENFÂL

75

 

8-87

A'LÂ

19

 

ANKEBÛT

29-85

69

 
 

9-113

TEVBE

129

 

9-92

LEYL

21

 

A'RÂF

7-39

206

 
 

10-51

YÛNUS

109

 

10-89

FECR

30

 

ASR

103-13

3

 
 

11-52

HÛD

123

 

11-93

DUHÂ

11

 

BAKARA

2-92

286

 
 

12-53

YÛSUF

111

 

12-94

İNŞİRÂH

8

 

BELED

90-35

20

 
 

13-87

RA'D

43

 

13-103

ASR

3

 

BEYYİNE

98-101

8

 
 

14-72

İBRÂHÎM

52

 

14-100

ÂDİYÂT

11

 

BÜRÛC

85-27

22

 
 

15-54

HİCR

99

 

15-108

KEVSER

3

 

CÂSİYE

45-65

37

 
 

16-70

NAHL

128

 

16-102

TEKASÜR

8

 

CİN

72-40

28

 
 

17-50

İSRÂ

111

 

17-107

MÂÛN

7

 

CUM'A

62-96

11

 
 

18-69

KEHF

110

 

18-109

KÂFİRÛN

6

 

DUHÂ

93-11

11

 
 

19-44

MERYEM

98

 

19-105

FİL

5

 

DUHÂN

44-64

59

 
 

20-45

TÂHÂ

135

 

20-113

FELÂK

5

 

EN'ÂM

6-55

165

 
 

21-73

ENBİYÂ

112

 

21-114

NÂS

6

 

ENBİYÂ

21-73

112

 
 

22-88

HAC

78

 

22-112

İHLÂS

4

 

ENFÂL

8-93

75

 
 

23-74

MÜ'MİNÛN

118

 

23-53

NECM

62

 

FÂTIR

35-43

45

 
 

24-102

NÛR

64

 

24-80

ABESE

42

 

FÂTİHA

1-5

7

 
 

25-42

FURKÂN

77

 

25-97

KADR

5

 

FECR

89-10

30

 
 

26-47

ŞU'ARÂ

227

 

26-91

ŞEMS

15

 

FELÂK

113-20

5

 
 

27-48

NEML

93

 

27-85

BURÛC

22

 

FETİH

48-109

29

 
 

28-49

KASAS

88

 

28-95

TÎN

8

 

FÎL

105-19

5

 
 

29-85

ANKEBÛT

69

 

29-106

KUREYŞ

4

 

FÛRKAN

25-42

77

 
 

30-84

RÛM

60

 

30-101

KÂRİ'A

11

 

FUSSİLET

41-61

54

 
 

31-57

LOKMÂN

34

 

31-75

KIYAMET

40

 

GAŞİYE

88-68

26

 
 

32-75

SECDE

30

 

32-104

HÜMEZE

9

 

HAC

22-88

78

 
 

33-97

AHZÂB

73

 

33-77

MÜRSELÂT

50

 

HADÎD

57-112

29

 
 

34-58

SEBE

54

 

34-50

KÂF

45

 

HÂKKA

69-78

52

 
 

35-43

FÂTIR

45

 

35-90

BELED

20

 

HAŞR

59-95

24

 
 

36-41

YÂSİN

83

 

36-86

TÂRIK

17

 

HİCR

15-54

99

 
 

37-56

SÂFFÂT

182

 

37-54

KÂMER

55

 

HUCURÂT

49-105

18

 
 

38-38

SÂD

88

 

38-38

SÂD

88

 

HÛD

11-52

123

 
 

39-59

ZÜMER

75

 

39-7

A'RAF

206

 

HÜMEZE

104-32

9

 
 

40-60

MÜ'MİN

85

 

40-72

CİNN

28

 

İBRÂHÎM

14-72

52

 
 

41-61

FUSSİLET

54

 

41-36

YÂSİN

83

 

İHLÂS

112-22

4

 
 

42-62

ŞÛRÂ

53

 

42-25

FURKÂN

77

 

İNFİTÂR

82-82

19

 
 

43-63

ZUHRUF

89

 

43-35

FÂTIR

45

 

İNSÂN

76-90

31

 
 

44-64

DÜHÂN

59

 

44-19

MERYEM

98

 

İNŞİKÂK

84-83

25

 
 

45-65

CÂSİYE

37

 

45-20

TÂHÂ

135

 

İNŞİRÂH

94-12

8

 
 

46-66

AHKÂF

35

 

46-56

VÂKI'A

96

 

İSRÂ

17-50

111

 
 

47-99

MUHAMMED

38

 

47-26

ŞU'ARÂ

227

 

KADR

97-25

5

 
 

48-109

FETİH

29

 

48-27

NEML

93

 

KAF

50-34

45

 
 

49-105

HUCÜRÂT

18

 

49-28

KISAS

88

 

KÂFİRÛN

109-18

6

 
 

50-34

KÂF

45

 

50-17

İSRA

111

 

KALEM

68-2

52

 
 

51-67

ZÂRİYÂT

60

 

51-10

YUNUS

109

 

KAMER

54-37

55

 
 

52-76

TÛR

49

 

52-11

HÛD

123

 

KARİA

101-30

11

 
 

53-23

NECM

62

 

53-12

YÛSUF

111

 

KASAS

28-49

88

 
 

54-37

KAMER

55

 

54-15

HİCR

99

 

KEHF

18-69

110

 
 

55-89

RAHMÂN

78

 

55-6

EN'ÂM

165

 

KEVSER

108-15

3

 
 

56-46

VÂKI'A

96

 

56-37

SÂFFÂT

182

 

KIYÂMET

75-31

40

 
 

57-112

HADÎD

29

 

57-31

LOKMÂN

34

 

KUREYŞ

106-29

4

 
 

58-104

MÜCÂDELE

22

 

58-34

SEBE

54

 

LEYL

92-9

21

 
 

59-95

HAŞR

24

 

59-39

ZÜMER

75

 

LOKMÂN

31-57

34

 
 

60-111

MÜMTEHİNE

13

 

60-40

MÜMİN

85

 

MÂİDE

5-110

120

 
 

61-108

SAF

14

 

61-41

FUSSİLET

54

 

MAÛN

107-17

7

 
 

62-96

CUM'A

11

 

62-42

ŞÛRÂ

53

 

ME'ÂRİC

70-79

44

 
 

63-103

MÜNÂFİKÛN

11

 

63-43

ZUHRUF

89

 

MERYEM

19-44

98

 
 

64-107

TEGÂBÜN

18

 

64-44

DÜHÂN

59

 

MUHAMMED

47-99

38

 
 

65-100

TALÂK

12

 

65-45

CÂSİYE

37

 

MÜTAFFİFÛN

83-86

36

 
 

66-106

TAHRÎM

12

 

66-46

AHKÂF

35

 

MÜCÂDELE

58-104

22

 
 

67-77

MÜLK

30

 

67-51

ZÂRİYÂT

60

 

MÜDDESİR

74-4

56

 
 

68-2

KALEM

52

 

68-88

GÂŞİYE

26

 

MÜLK

67-77

30

 
 

69-78

HÂKKA

52

 

69-18

KEHF

110

 

MÜ'MİN

40-60

85

 
 

70-79

MEÂRİC

44

 

70-16

NAHL

128

 

MÜ'MİNÛN

23-74

118

 
 

71-71

NÛH

28

 

71-71

NÛH

28

 

MÜMTEHİNE

60-111

13

 
 

72-40

CÎN

28

 

72-14

İBRÂHÎM

52

 

MÜNÂFIKÛN

63-103

11

 
 

73-3

MÜZZEMMİL

20

 

73-21

ENBİYA

112

 

MÜRSELÂT

77-33

50

 
 

74-4

MÜDDESİR

56

 

74-23

MÛ'MİNÛN

118

 

MÜZZEMMİL

73-3

20

 
 

75-31

KIYÂMET

40

 

75-32

SECDE

30

 

NAHL

16-70

128

 
 

76-90

İNSÂN

31

 

76-52

TÛR

49

 

NÂS

114-24

6

 
 

77-33

MÜRSELÂT

50

 

77-67

MÜLK

30

 

NASR

110-114

3

 
 

78-80

NEBE

40

 

78-69

HÂKKA

52

 

NÂZİÂT

79-81

46

 
 

79-81

NÂZİÂT

46

 

79-70

ME'ÂRİC

44

 

NEBE

78-80

40

 
 

80-24

ABESE

42

 

80-78

NEBE

40

 

NECM

53-23

62

 
 

81-7

TEKVÎR

29

 

81-79

NÂZİ'ÂT

46

 

NEML

27-48

93

 
 

82-82

İNFİTÂR

19

 

82-82

İNFİTÂR

19

 

NİSÂ

4-98

176

 
 

83-86

MUTAFFİFÛN

36

 

83-84

İNŞİKÂK

25

 

NÛH

71-71

28

 
 

84-83

İNŞİKÂK

25

 

84-30

RÛM

60

 

NÛR

24-102

64

 
 

85-27

BURÛC

22

 

85-29

ANKEBÛT

69

 

R'AD

13-87

43

 
 

86-36

TÂRIK

17

 

86-83

MUTAFFİFÛN

36

 

RAHMÂN

55-89

78

 
 

87-8

A'LÂ

19

 

87-13

RA'D

43

 

RÛM

30-84

60

 
 

88-68

GÂŞİYE

26

 

88-22

HAC

78

 

SÂD

38-38

88

 
 

89-10

FECR

30

 

89-55

RAHMÂN

78

 

SAF

61-108

14

 
 

90-35

BELED

20

 

90-76

İNSÂN

31

 

SÂFFÂT

37-56

182

 
 

91-26

ŞEMS

15

 

91-99

ZİLZÂL

8

 

SEBE

34-58

54

 
 

92-9

LEYL

21

 

92-2

BAKARA

286

 

SECDE

32-75

30

 
 

93-11

DUHÂ

11

 

93-8

ENFAL

75

 

ŞEMS

91-26

15

 
 

94-12

İNŞİRÂH

8

 

94-3

ÂL'İ İMRÂN

200

 

ŞUARÂ

26-47

227

 
 

95-28

TÎN

8

 

95-59

HAŞR

24

 

ŞÛRÂ

42-62

53

 
 

96-1

ALAK

19

 

96-62

CUM'A

11

 

TÂHÂ

20-45

135

 
 

97-25

KADR

5

 

97-33

AHZÂB

73

 

TAHRİM

66-106

12

 
 

98-101

BEYYİNE

8

 

98-4

NİSA

176

 

TALÂK

65-100

12

 
 

99-91

ZİLZÂL

8

 

99-47

MUHAMMED

38

 

TÂRIK

86-36

17

 
 

100-14

ÂDİYÂT

11

 

100-65

TALÂK

12

 

TEBBET

111-6

5

 
 

101-30

KÂRİA

11

 

101-98

BEYYİNE

8

 

TEGABÜN

64-107

18

 
 

102-16

TEKÂSÜR

8

 

102-24

NÛR

64

 

TEKÂSÜR

102-16

8

 
 

103-13

ASR

3

 

103-63

MÜNÂFİKÛN

11

 

TEKVÎR

81-7

29

 
 

104-32

HÜMEZE

9

 

104-58

MÜCÂDELE

22

 

TEVBE

9-113

129

 
 

105-19

FÎL

5

 

105-49

HUCÜRÂT

18

 

TÎN

95-28

8

 
 

106-29

KUREYŞ

4

 

106-66

TAHRİM

12

 

TÛR

52-76

49

 
 

107-17

MAÛN

7

 

107-64

TEGÂBÜN

18

 

VÂKIA

56-46

96

 
 

108-15

KEVSER

3

 

108-61

SAFF

14

 

YÂSÎN

36-41

83

 
 

109-18

KÂFİRÛN

6

 

109-48

FETİH

29

 

YÛNUS

10-51

109

 
 

110-114

NASR

3

 

110-5

MAİDE

120

 

YÛSUF

12-53

111

 
 

111-6

TEBBET

5

 

111-60

MÜMTEHİNE

13

 

ZÂRİYÂT

51-67

60

 
 

112-22

İHLÂS

4

 

112-57

HADÎD

29

 

ZİLZÂL

99-91

8

 
 

113-20

FELAK

5

 

113-9

TEVBE

129

 

ZUHRUF

43-63

89

 
 

114-21

NÂS

6

 

114-110

 NASR

3

 

ZÜMER

39-59

75

 
       

 

 

 

 

 

       
   

    TOPLAM

6.236

 

 

         TOPLAM

6.236

 

                      TOPLAM

6.236

 
                         
                         
 

NOT:

                   
 

(Kur'an'daki âyetlerin toplamı besmele hariç 6.236 dır. Kur'an'da sadece Tevbe sûresinde besmele yoktur, Fatiha sûresinde ise besmele sûrenin içine dahil edilmiştir bu bakımdan Besmele dahil âyetlerin sayısı 6.348 dir. Mushaf’daki Sûrelerin sıralanması konusunda ittifak edilmiş olduğu halde, nüzûl (iniş) sıralanmasında bazı farklı görüşlerin olduğunu belirtmek isterim. Bu çalışmadaki nüzûl (iniş) sıralamasında Süleyman Ateş’in sıralaması tercih edilmiştir. Harun Sorkun)

 

 

X