24 Eylül 2021 Cuma
MENÜ
SON YAZILAR
4) RECM TEFSİRİ (Kur'an'da Recm cezası yoktur)
4) RECM TEFSİRİ (Kur'an'da Recm cezası yoktur)

4) RECM TEFSİRİ (Kur'an'da Recm cezası yoktur)

KONULU TEFSİRLER: 4. RECM TEFSİRİ (KUR’AN’DA RECM CEZASI YOKTUR!)

(RECM, zina yapan kadınlara taşlayarak öldürme cezası verilmekte ve buna Recm cezası denilmektedir. Zina yapan kadını; ayaklarından-göğüs hizasına kadar toprağa gömüyorlar, kadının başına ve açıkta kalan diğer kısımlarına da halktan bazı kişiler taş atmaya başlıyorlar. Bu işkence, zina yapan kadın öldürülünceye kadar vahşetle devam ediyor. Kur’an’da olmayan bu cezanın, günümüzde bazı ülkelerde din adına uygulanmakta olduğunu da üzülerek duymaktayız.)

Eûzu bi’llahimin’eş-şeytânir-racîm/kovulmuş şeytandan Allah’a sığınırım. (Nahl 16.98)

Bismillâhirrahmânirrahıym/Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla.

ÂL-İ İMRÂN 3. 35-37: Hani İmran’ın karısı demişti ki: “Rabbim! Karnımdaki çocuğu Sana hizmete adadım, benden kabul buyur! Çünkü Sen her şeyi işiten ve her şeyi bilensin.” Fakat çocuğu doğurunca dedi ki: “Rabbim! Onu kız doğurdum, erkek kız gibi değildir. Adını Meryem koydum, ben onu ve soyunu taşlanmış şeytanın şerrinden Sana emanet ediyorum!” Bunun üzerine Rabbi onu memnuniyetle kabul etti, onu bir çiçek gibi yetiştirdi ve Zekeriya’nın himayesine verdi. Zekeriya onu ne zaman mabette ziyaret etse, yanında yiyecekler görürdü. Ona sordu: “Ey Meryem, bunlar sana nereden geliyor?” Meryem de: “Bunlar Allah katındandır. Allah dilediğine sınırsız nimetler bahşeder” dedi.

NİSA 4. 15: Kadınlarınızdan o yüz kızartıcı (sevicilik) suçunu işleyenlere karşı aranızdan dört şahit getirin. Bunlar (dört kişi) şahitlik ederlerse, onları ölünceye kadar yahut Allah onlara (tevbe ve/veya evlilik gibi) bir yol açıncaya kadar evlerde hapsedin.                                                                                                                             

NİSA 4. 16: Aranızdan iki erkek fuhuş (livata) yaparsa onları cezalandırın. Eğer tevbe edip durumlarını düzeltirlerse artık onları cezalandırmaktan vazgeçin. Çünkü Allah tevbeleri kabul edendir, engin merhamet sahibidir. 

NİSA 4. 25: Esir kadınlar evlendikten sonra yüz kızartıcı bir suç (zina) işlerlerse, onlara hür kadınlara verilen cezanın yarısı (elli celde) uygulanır.                                        

NİSA 4. 34: Nüşuzundan (sadakatsizliğinden) endişe ettiğiniz karılarınıza önce nasihat edin, bu yeterli olmazsa onları yataklarında yalnız bırakın, bu da fayda vermezse bir süre ayrı yaşayın. Bundan sonra size itaat ederlerse, artık onları cezalandırmak için başka yollar aramayın (boşamaya kalkmayın). Allah her şeyi bilen ve her şeyden haberdar olandır.

NİSA 4. 128: Bir kadın kocasının nüşuzundan (sadakatsizliğinden) veya yüz çevirmesinden korkarsa, aralarında uzlaşma yapmalarında iki taraf için de günah yoktur, zira uzlaşmak hayırlıdır. İnsanın nefsi ise cimrilik ve bencilliğe çok meyillidir. Eğer siz (cimrilik ve bencilliği aşıp) iyilik yapar ve sorumlu davranırsanız bilin ki, Allah yaptığınız her şeyden haberdardır.

A’RAF 7. 80-84: Lût’u da kavmine elçi olarak gönderdik, onlara şöyle dedi: “Sizden önce hiç kimsenin yapmadığı iğrenç bir şeyi (fuhşu) siz nasıl yaparsınız? Kadınları bırakıp şehvetle erkeklere yöneliyorsunuz. Doğrusu siz haddi aşan azgın bir kavimsiniz!” Kavmi şu cevabı verdi: “Memleketinizden çıkarın şunları, ne kadar da temiz insanlarmış böyle!” Biz de Lût’u ve ona inanan ailesini kurtardık, fakat karısı geride kalıp helâk edilenlerden oldu. Üzerlerine pişmiş, sert taşlar yağdırdık. Günahkârların sonunun nasıl olduğunu bir düşün!  

HÛD 11. 77-82: Melekler Lût’a geldiklerinde, kavminin ahlâksızlığı yüzünden çok zor duruma düştü, göğsü daraldı ve “(Eyvah!) Bugün çok sıkıntılı bir gün olacak” dedi. Önceden (livata) yapmaya alışkın olan kavmi koşarak geldi. Lût onlara: “Ey kavmim! (Misafirlerime sakın dokunmayın), İşte (kavmimin) kızları. Sizin için en temiz olanı kızlarla evlenmektir. Allah’tan korkun ve beni misafirlerime rezil etmeyin. İçinizde hiç akıllı adam yok mu?” Onlar: “Sen de biliyorsun ki, bizim senin (kavminin) kızlarında gözümüz yok, aslında sen bizim ne istediğimizi çok iyi biliyorsun” dediler. Lût: “Keşke size karşı koyacak bir gücüm ya da sağlam bir kaleye sığınabilme imkânım olsaydı” dedi. Melekler şöyle dediler: “Ey Lût! Biz Rabbinin elçileriyiz. Onlar asla sana zarar veremeyecekler. Sen geceleyin aile fertlerinle birlikte çık git ve içinizden hiç kimse arkasına bakmasın, geri kalmasın. Ama karın hâriç. Çünkü sapık kavminin başına gelecek olan âzab, onun da başına gelecektir. Azabın zamanı sabah vaktidir ve sabah da çok yakın, onun için acele et!” Nihayet âzab hükmümüz gelince, onların yaşadıkları bölgenin altını-üstüne getirdik ve üzerlerine pişmiş, sert taşlar yağdırdık.

HİCR 15. 72-74: Melekler: “Ey Lût! Hayatın üzerine yemin ederiz ki, şehvet bunların başlarını döndürmüş, ne yaptıklarını bilmiyorlar” demişlerdi. Sonunda tan yeri ağarırken korkunç bir çığlık onları yakalayıvermişti. Şehrin altını-üstüne getirmiş ve üzerlerine pişmiş, sert taşlar yağdırmıştık.

NAHL 16. 90: Gerçek şu ki Allah; adâleti, iyiliği ve akrabaya yardım etmeyi emreder. Yüz kızartıcı işleri, fenalığı ve azgınlığı yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor!  

İSRÂ 17. 32: Ve sakın zinaya yaklaşmayın! Çünkü o arsızca bir hayâsızlık ve çirkin bir yoldur. 

MERYEM 19. 16-26: Bu Kitap’ta Meryem’i de an. Hani o ailesinden ayrılarak doğu yönünde bir yere çekilmişti. Kendini onlardan olabildiğince uzak tutup sakınıyordu. Bu esnada Biz ona Ruh’u (Cebrail’i) gönderdik, Ruh ona insan şeklinde göründü. Meryem; “Senden Rahman’a sığınıyorum. Eğer Allah’tan korkuyorsan bana yaklaşma” dedi. (Cebrail) “Ben, Rabbinin sana gönderdiği bir elçiyim ve beni sana tertemiz bir erkek evlat bağışlamak için gönderdi” dedi. Meryem; “Bana hiçbir erkek eli değmemişken, iffetsiz bir kadın da olmadığıma göre benim nasıl çocuğum olabilir ki!” dedi. (Cebrail) “Haklısın” dedi. Rabbin buyurdu ki; “Bu Benim için çok kolaydır. Çünkü Biz onu insanlara bir delil ve katımızdan bir rahmet kılacağız. Bu karara bağlanmış bir hükümdür.” Böylece (Meryem) çocuğuna hamile kaldı ve gözlerden uzak bir yere çekildi. Doğum sancıları onu bir hurma ağacının dibine sürükledi. “Keşke öleydim de adı sanı unutulup gidenlerden olaydım” diye hayıflandı. Aşağıdan (biri) ona şöyle seslendi: “Tasalanma! Rabbin senin alt yanında bir su akıttı. Hurma ağacını da kendine doğru silkele, üzerine taze hurmalar dökülsün. Ye-iç gözün aydın olsun! İnsanlardan birini görürsen “Ben Rahmana susma orucu adadım, bu yüzden bugün hiç kimseyle konuşmayacağım” diye işaret et.

MERYEM 19. 27-28: Nihayet onu (İsa’yı) kucağına alarak kavminin yanına döndü. Kavmi ona: “Ey Meryem! Doğrusu sen kötü bir şey yapmışsın (bir çocuk peydahlamışsın)!” Ey Harun (soyundan gelen kavmin) kız kardeşi!  Senin baban kötü bir adam değildi, annen de iffetsiz bir kadın değildi!” dediler.

NÛR 24. 2-3: Zina eden kadın ve erkekten her birine yüz celde (kırbaç) vurun. Allah’a ve Âhiret Günü’ne inanıyorsanız onlara olan acıma duygunuz sizi Allah’ın hükümlerini uygulamaktan alıkoymasın, inananlardan bir gurup da onlara uygulanan cezaya tanıklık etsin. Zina yapan erkek ancak zinakâr bir kadınla, zina yapan bir kadın da ancak zinakâr bir erkekle evlenebilir. Zaten bu (gibi insanlarla evlenmek) müminlere çirkin gösterilmiştir (günahtır).                                                                                         

NÛR 24. 4-5: Namuslu kadınlara zina isnadında bulunup da bunu ispat için dört şahit getiremeyenlere (iftira cezası olarak) seksen celde (kırbaç) vurun ve onların şahitliğini asla kabul etmeyin. Çünkü onlar fâsıktırlar. Ancak bunun ardından tevbe ederek kendini düzeltenler müstesnadır. Çünkü Allah, çok bağışlayıcı ve çok merhametlidir.                                                                                    

NÛR 24. 6-7: Kendinden başka şahitleri olmadığı halde eşlerini zinayla suçlayan kimselere (kocalara) gelince; onların şahitliği, “kendisinin doğru söylediğine dair dört defa Allah’ı şahit göstermesi, beşincisinde de eğer yalan söylüyorsam Allah’ın lâneti benim üzerime olsun!” demesidir. (Böylece koca iftira cezasından kurtulur.)                                                                                                

NÛR 24. 8-9: “Fakat (kadın) kocasının yalan söylediğine dair dört defa Allah’ı şahit gösterir, beşincisinde de eğer kocam doğru söylüyorsa Allah’ın lâneti benim üzerime olsun!” derse (kadın zina cezasından kurtulur). [İslamî literatürde buna “Lânetleşme” denilmektedir.]

NÛR 24. 11-13: (Rasulün eşine) bu ağır iftirayı atanlar sizin içinizdeki bir grup (münafık) tır. Bu yapılanı kendiniz için bir kötülük sanmayın, aksine bu sizin için bir iyiliktir. Onlardan her birine günah olarak işlediğinin karşılığı ceza vardır. Elebaşı olan ve bu büyük günahı yüklenen (Abdullah b. Ubey) için de çok büyük bir âzap vardır. vardır. Bu iftirayı işittiğinizde erkek ve kadın müminlerin kendi vicdanları ile hüsn-ü zanda bulunup da “bu apaçık bir iftiradır” demeleri gerekmez miydi? Onların (iftiracıların) da bu konuda dört şahit getirmeleri gerekmez miydi? Madem ki şahitler getiremediler öyleyse onlar Allah nezdinde yalancıların ta kendisidirler.

NÛR 24. 14-17: Allah’ın lütuf ve merhameti üstünüzde olmasaydı; içine daldığınız bu iftiradan dolayı dünyada ve âhirette size mutlaka büyük bir âzap isabet ederdi. Çünkü siz bu iftirayı dilden dile birbirinize aktarıyor, hakkında bilgi sahibi olmadığınız şeyi ağzınızda geveleyip duruyordunuz. Bunun önemsiz olduğunu sanıyorsunuz, halbuki bu Allah katında çok büyük (günah) tır. Onu duyduğunuzda: “Bu konuda konuşmak bize yakışmaz! Bu çok büyük bir iftiradır” demeniz gerekmez miydi? Eğer inanmış kimselerseniz, Allah bir daha böyle bir (iftiraya) asla bulaşmamanızı tavsiye eder.                                                    

NÛR 24. 19: Müminler arasında hayasızca söylentilerin yayılmasını arzulayan kimseler için dünyada da, âhirette de elem verici bir âzap vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz.                                                                                                                            

NÛR 24. 22: İçinizden servet sahibi kimseler; akrabaya, yoksullara, Allah yolunda hicret etmiş olanlara (mallarından) vermeyeceklerine dair yemin etmesinler, affedici ve bağışlayıcı olsunlar. Hem Allah’ın sizi bağışlaması hoşunuza gitmez mi? Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir.

NÛR 24.23: Hiçbir şeyden habersiz, iffetiyle yaşayan mümin kadınlara (zina) iftira edenler, dünyada ve âhirette lânetlenmişlerdir ve onlar için büyük bir azap vardır.  

FURKÂN 25. 68-69: Onlar (Rahman’ın has kulları), Allah ile birlikte başka bir tanrıya kulluk etmezler. Allah’ın haksız yere öldürülmesini haram kıldığı cana kıymazlar. Zina da etmezler. Kim bunları yaparsa günaha batmış olur. Kıyamet Günü’nde de azabı tadar, horlanmış bir halde cehennemde kalakalır. 

NEML 27. 57-58: Biz Lût’u ve ailesini, ona inananları kurtardık, ancak karısı hariç. Çünkü Biz, onun geride kalanlarla beraber helâk olmasını takdir etmiştik.

ANKEBÛT 29. 33-34: Melekler geldiğinde Lût, kavminin gelen misafirlere sarkıntılık edecekleri endişesine kapılarak ne yapacağını şaşırdı. Melekler ona: “Korkma ve bizim için tasalanma; seni, aileni ve sana inananları kurtaracağız. Ancak karın hariç, o geride kalıp helâk olanlar arasında olacak” dediler. “Biz yaptıkları ahlâksızlıklar sebebiyle bu beldenin halkına gökten bir âzab indireceğiz (üzerlerine pişmiş, sert taşlar yağdıracağız).

AHZÂB 33. 30: Ey Nebi hanımları! İçinizden her kim açık bir hayasızlık yaparsa onun âzabı (mümin hür kadınlara göre) ikiye katlanır, zira bu Allah için çok kolaydır.

AHZÂB 33. 36: Allah ve Rasulü bir hüküm verdiği zaman, hiçbir mümin erkek ve mümin kadının (başka bir) tercih hakları yoktur. Kim Allah ve Rasulünün emrine aykırı hareket ederse işte o apaçık bir sapıklığa gömülmüş olur.

ŞÛRÂ 42. 40: Kötülüğün karşılığı, ona denk bir cezadır. Fakat kim bağışlar ve barış yolunu seçerse onun mükâfatı Allah’a aittir, Allah zâlimleri sevmez

FÂTIR: 45 “Eğer Allah, işledikleri günahlardan dolayı insanları (derhal) cezalandıracak olsaydı yeryüzünde (helâk edilmedik) bir tek canlı bırakmazdı, fakat O, belirlenmiş bir vakte kadar onlara mühlet tanır. Belirlenen süre geldiğinde de onların cezasını tam olarak verir. Çünkü Allah, kullarının bütün yaptıklarını görmektedir.

YORUM:

A) KUR’AN “ZİNA YAPAN KADIN VE ZİNA YAPAN ERKEKTEN HER BİRİNE YÜZ CELDE VURUN” DİYOR! ASLA RECM UYGULANMASINI EMRETMİYOR!

NÛR 24.2: Zina eden kadın ve erkekten her birine yüz celde (kırbaç) vurun. Allah’a ve Âhiret Günü’ne inanıyorsanız onlara olan acıma duygunuz sizi Allah’ın hükümlerini uygulamaktan alıkoymasın, inananlardan bir gurup da onlara uygulanan cezaya tanıklık etsin.

Bu âyet, zina eden kadın ve erkekten her birine yüz celde (kırbaç) vurulacağını hiçbir tereddüt ve hiçbir tevile yer bırakmayacak şekilde açık bir şekilde emretmektedir. Kur’an’nın bu hükmünü yok sayarak recm cezasının uygulanacağını söylemek Kur’an’ın bu âyetini inkâr etmek demektir ki, “Kur’an’ın bir âyetini inkâr eden, bütün âyetlerini inkâr etmiş sayılır”.  Sadece bu âyet, recm cezasının olmadığının yeterli delili olmasına rağmen, başka âyetlerin de bunu teyit ettiği görülmektedir.

B) ZİNA YAPAN KADINLAR EĞER (EVLENMİŞ ESİR KADINLAR VEYA NEBİ HANIMLARI) İSELER ONLARA VERİLECEK CEZALAR HÜR KADINLARA VERİLEN CEZALARDAN FARKLI OLACAKTIR:

NİSA 4. 25: “Esir kadınlar evlendikten sonra yüz kızartıcı bir suç (zina) işlerlerse, onlara hür kadınlara verilen cezanın yarısı uygulanır.”

(Esir kadınlar evlendikten sonra zina ederlerse onlara verilecek ceza hür kadınlara verilen cezanın yarısı uygulanacağına göre recm cezası var olsaydı “yarım recm cezası” diye bir şey olmayacağına göre âyet, “lafzı var fakat hükmü yok” şeklindeki tuhaf bir duruma düşürülmüş olacaktı.)

AHZÂB 33. 30: “Ey Nebi hanımları! İçinizden her kim açık bir hayasızlık yaparsa onun âzabı (mümin hür kadınlara göre) ikiye katlanır, zira bu Allah için çok kolaydır.”

(Bir an için recm cezasının var olduğunu kabul edersek, bunu ikiye katlamak mümkün olmadığına göre Nebi hanımlarına recm cezasının iki kat olarak uygulanması imkânsız olacaktı. Bu takdirde âyet, “lafzı var fakat hükmü yok” gibi tuhaf bir duruma düşürülmüş olacaktı.)

Bu iki âyet de, recm cezasının olmadığının diğer delilleridir.

C) ZİNA YAPAN KADINLARA RECM CEZASI UYGULANSAYDI ONLAR ÖLMÜŞ OLACAKLAR VE ZİNAKÂR BİR ERKEKLE EVLENMELERİ DE SÖZ KONUSU OLMAYACAKTI!

NÛR 24.3: “Zina yapan erkek ancak zinakâr bir kadınla, zina yapan bir kadın da ancak zinakâr bir erkekle evlenebilir.”

(Recm cezası uygulansaydı zina yapan kadınlar ölmüş olacaklarından onların zinakâr bir erkekle evlenmesi de söz konusu olamazdı. Dolayısıyla âyet yine hükümsüz mü kalacaktı?)

D) ZİNA YAPAN KADINLARA RECM CEZASI UYGULANSAYDI ONLARIN TEVBE ETME VE AF DİLEME FIRSATLARI DA OLMAYACAKTI!

FÂTIR 35. 45 “Eğer Allah, işledikleri günahlardan dolayı insanları (derhal) cezalandıracak olsaydı yeryüzünde (helâk edilmedik) bir tek canlı bırakmazdı, fakat O, belirlenmiş bir vakte kadar onlara mühlet tanır. Belirlenen süre geldiğinde de onların cezasını tam olarak verir. Çünkü Allah, kullarının bütün yaptıklarını görmektedir.

(Eğer recm cezası gerçekten var olsaydı, zina suçunu işleyenlerin daha sonra tevbe etme şansları kalmayacak yani tevbe kapısı onlara kapatılmış olacaktı. Dolayısıyla bu âyet de hükümsüz kalacaktı.)

Bütün bu âyetlerin ışığında, “KUR’AN’DA RECM CEZASI YOKTUR” diyoruz!                                                                                                                   

E) HZ. MERYEM’E RECM CEZASI UYGULANMAMIŞTIR! 

MERYEM 19.27-28: Meryem, İsa’yı kucağına alarak kavminin yanına döndüğünde: Kavmi ona “Ey Meryem! Doğrusu sen kötü bir şey yapmışsın (bir çocuk peydahlamışsın)!” “Ey Harun (soyundan gelen kabilenin) kız kardeşi!  Senin baban kötü bir adam değildi, annen de iffetsiz bir kadın değildi!” diyerek onun iffetli bir aileden geldiği halde “kötü bir şeyi nasıl yaptığını?” söyleyip onu kınamalarına rağmen    Hz. Meryem’e recm cezası uygulamadılar!                                              

(Kavmi; Hz. Meryem’in Harun (a.s.) soyundan geldiğini söylemekte ve Musa’nın (a.s.) Allah’ın Nebi’si ve Rasulü olduğunu bilmektedir. Dolayısıyla Musa’nın (a.s.) şeriatından haberdardır. Eğer, bazılarının iddia ettikleri gibi, Musa’nın (a.s.) şeriatında recm cezası olsaydı; kavmi ona: “Ey Meryem! Doğrusu sen kötü bir şey yapmışsın (bir çocuk peydahlamışsın)!” diyerek kınadıktan sonra “Recm cezasını uygulamaya kalkmaları gerekirdi” aksi halde “Allah’ın emirlerine aykırı davranmış” olurlardı! Daha da önemlisi; Allah’ın Nebi’si olan Zekeriya (a.s.) da onların içinde yaşamaktadır. Musa’nın (a.s.) şeriatında var olduğu söylenen recm cezası eğer iddia edildiği gibi var olsaydı, Zekeriya’nın (a.s.) bundan kesinlikle bilgisi ve haberi olurdu ve Hz. Meryem’e recm cezası uygulatması gerekirdi. Zekeriya’nın (a.s.), Hz. Meryem’e recm cezası uygulatmadığı kesin olduğuna göre; bu durum Musa’nın (a.s.) şeriatında recm cezasının olmadığının diğer bir delilidir. Şu hususa da özellikle ve önemle işaret edelim ki Hz. Meryem asla bir günah işlememiştir. Fakat kavmi onun bir günah işlediğini zannetmiş ve “Ey Meryem! Doğrusu sen kötü bir şey yapmışsın (bir çocuk peydahlamışsın)!” diye mesnetsiz olarak suçlamaya kalkmıştır. Bu nedenle (tahrif edilmemiş) Tevrat’ta, recm cezası diye bir cezanın olmadığı sonucuna varıyoruz. Rasulullah’ın, zina yapanlara verilecek cezayla ilgili âyetler kendisine gelmeden önce, zina eden birkaç müslümana Musa’nın (a.s.) şeriatına göre recm cezası uygulattığı, ayrıca Yahudi olanlardan zina yapanlara ne ceza verilmesi gerektiğini kendisine soranlara da Musa’nın (a.s) şeriatında olan recm cezasını uygulamalarını tavsiye ettiğini ifade eden “hadislerin de sahih olmadıklarının” delilidir.)

F) ZİNA YAPAN ERKEKLERE DE RECM CEZASI UYGULANACAK MIDIR?

Zina fiili ve suçu; biri kadın, diğeri erkek olan iki kişi tarafından işlenmektedir. Zina yapan kadınlara recm cezası uygulanmalı diyenler, bu kadınla zina yapmış olan erkeğe neden recm cezası uygulanmalı demiyorlar? Kadını cezalandırıp, erkeği cezadan muaf tutmanın mantığı ve dayanağı var mıdır? Elbette böyle bir şeyin hiçbir izahı yoktur ve olamaz. Kur’an’ın açık hükümlerine rağmen, “recm cezası vardır diyenler” bu görüş ve yorumlarını tekrar-tekrar gözden geçirmelidirler.

SONUÇ: “KUR’AN’DA RECM CEZASI YOKTUR ve (tahrif edilmemiş) TEVRAT’TA DA RECM CEZASI YOKTUR!”

(Harun Sorkun-Mayıs.2019/GG1 Ağustos 2020)